Dlaczego Poznańskie Centrum Edukacji?

W naszych szkołach możesz uzyskać wykształcenie na trzech poziomach. Ukończyć gimnazjum, szkołę średnią, oraz zdobyć zawód z tytułem technika w wybranej szkole policealnej. Zdobyta u nas wiedza zbuduje twój potencjał zawodowy.

2-letnie szkoły policealne o uprawnieniach szkół publicznych przygotowujące na tytuł technika

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej , nauka trwa dwa lata (cztery semestry), podbudowa programowa szkoła dająca wykształcenie średnie, przy przyjęciu nie jest wymagana matura.

Technik administracji

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Nauka trwa dwa lata (cztery semestry) w trybie zaocznym. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a w procesie kształcenia zostają przygotowani do egzaminu z przygotowania zawodowego (tytuł technika). Zawód technika administracji umożliwia funkcjonowanie zawodowe m.in. w obszarach administracji rządowej i samorządowej, szeroko ujętej przedsiębiorczości oraz fundacjach i stowarzyszeniach, jest to zawód stabilny i atrakcyjny na współczesnym rynku pracy. Absolwent w realizowanym procesie kształcenia uzyska wiedzę i umiejętności z zakresu interpretowania i stosowania przepisów prawa, załatwiania indywidualnych spraw administracyjnych, przygotowania projektów umów cywilnoprawnych i innych dokumentów, nauczy się interpretować podstawowe pojęcia i zjawiska ekonomiczne, posługiwania się dokumentacją księgową. Prawidłowego przechowywania akt zgodnie z obowiązującymi przepisami, organizowania pracy własnej i w zespołach, sporządzania harmonogramów prac, przygotowania organizowania narad i zebrań, prawidłowego prowadzenia korespondencji, redagowania tekstów, prawidłowego przyjmowania i segregowania dokumentów. Organizowania pracy biurowej.

Wykładane przedmioty obejmują zakres nauki o państwie i prawie, prawa cywilnego, gospodarczego, pracy i ubezpieczeń, finansów publicznych, psychologii i socjologii oraz techniki i organizacji pracy biurowej.

Ogólne warunki przyjęcia:

  • wykształcenie średnie
  • zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki
  • dwie fotografie
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • wypełniony kwestionariusz osobowy
  • opłata wpisowa – 50 zł
Opłaty:
  • czesne miesięczne – 195 zł (do 10 września promocja, czesne - 150 zł)

Serdecznie zapraszamy...

słuchacz otrzymuje legitymację, indeks, zaświadczenie o pobieraniu nauki do ZUS itp.

Uwaga nowy adres siedziby!
ul. Bułgarska 55, 60-320 Poznań

Zadzwoń 61 828-09-40