Dlaczego Poznańskie Centrum Edukacji?

W naszych szkołach możesz uzyskać wykształcenie na trzech poziomach. Ukończyć gimnazjum, szkołę średnią, oraz zdobyć zawód z tytułem technika w wybranej szkole policealnej. Zdobyta u nas wiedza zbuduje twój potencjał zawodowy.

2-letnie szkoły policealne o uprawnieniach szkół publicznych przygotowujące na tytuł technika

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej , nauka trwa dwa lata (cztery semestry), podbudowa programowa szkoła dająca wykształcenie średnie, przy przyjęciu nie jest wymagana matura.

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Nauka trwa 1,5 roku (trzy semestry), prowadzona jest w trybie zaocznym, absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej a proces kształcenia umożliwia przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (tytuł technika). Absolwent w wyniku realizowanego kształcenia uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu sporządzania bieżących i okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem norm i przepisów, rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w zakładzie pracy. Identyfikacji zagrożeń oraz oceny i redukcji ryzyka zawodowego występującego w środowisku pracy, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków a także sporządzania dokumentacji powypadkowej oraz formułowania odpowiednich wniosków profilaktycznych, prowadzenia rejestru i przechowywania dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, doradztwa w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kształcenie obejmuje zakres m.in.: ergonomii i fizjologii pracy, prawnej ochrony pracy, analizy i oceny zagrożeń, ochrony naturalnego środowiska, przepisów przeciwpożarowych, toksykologii, podstaw psychologii i socjologii, sporządzania dokumentacji.
Ogólne warunki przyjęcia:

  • wykształcenie średnie
  • zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki
  • dwie fotografie
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • wypełniony kwestionariusz osobowy
  • opłata wpisowa – 50 zł
Opłaty:
  • czesne miesięczne – 195 zł (do 10 września promocja, czesne - 160 zł )

Serdecznie zapraszamy...

słuchacz otrzymuje legitymację, indeks, zaświadczenie o pobieraniu nauki do ZUS itp.

Uwaga nowy adres siedziby!
ul. Bułgarska 55, 60-320 Poznań

Zadzwoń 61 828-09-40