Dlaczego Poznańskie Centrum Edukacji?

W naszych szkołach możesz uzyskać wykształcenie na trzech poziomach. Ukończyć gimnazjum, szkołę średnią, oraz zdobyć zawód z tytułem technika w wybranej szkole policealnej. Zdobyta u nas wiedza zbuduje twój potencjał zawodowy.

2-letnie szkoły policealne o uprawnieniach szkół publicznych przygotowujące na tytuł technika

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej , nauka trwa dwa lata (cztery semestry), podbudowa programowa szkoła dająca wykształcenie średnie, przy przyjęciu nie jest wymagana matura.

Opiekun w domu pomocy społecznej

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Nauka trwa 2 lata (cztery semestry), prowadzona jest w trybie zaocznym. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej a proces kształcenia umożliwia przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Czynniki ekonomiczne i mechanizmy gospodarki rynkowej powodują wzrost zapotrzebowania na wyspecjalizowaną pomoc społeczną i opiekuńczą w zakresie pomocy środowiskowej i instytucjonalnej. Wiele osób wymaga pomocy i systematycznego wsparcia ze strony instytucji opiekuńczych zatrudniających profesjonalną i wyspecjalizowaną kadrę. Sukcesywnie wzrasta rola różnorodnych instytucji sprawujących opiekę - głównie domów pomocy społecznej, rozwiązujących problemy osób starych, niepełnosprawnych, bezradnych, chorych , w tym o zmniejszonej wydolności fizycznej czy intelektualnej lub psychicznej.
Szkoła w ramach realizowanego programu nauczania, wyposaża w zasób wiedzy pozwalającej na kompetentne wykonywanie zawodu opiekuna przygotowanego do pracy w domu pomocy społecznej. Opiekun w domu pomocy społecznej udziela nie tylko doraźnego wsparcia swoim podopiecznym ale działania jego zmierzają do łagodzenia wszystkich negatywnych skutków pobytu w placówce instytucjonalnej (domu pomocy społecznej). Stymuluje rozwój oraz aktywizuje swoich podopiecznych, organizuje im czas wolny w sposób konstruktywny mobilizujący do działania, dostrzega ich potrzeby i problemy. Edukacja w ramach tego zawodu ma na celu nabycie umiejętności nawiązywania kontaktów międzyludzkich, wzmocnienia odporności na sytuacje trudne oraz odpowiedzialności za innego człowieka, diagnozowania potrzeb. Wykładane przedmioty są realizowane w zakresie psychologii, socjologii, profilaktyki i promocji zdrowia, etyki, organizacji pomocy społecznej, elementów rehabilitacji, komunikacji interpersonalnej.

Ogólne warunki przyjęcia:

  • wykształcenie średnie
  • zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki
  • dwie fotografie
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • wypełniony kwestionariusz osobowy
  • opłata wpisowa – 50 zł
Opłaty:
  • czesne miesięczne – 195 zł ( do 10 września promocja, czesne - 150 zł )

Serdecznie zapraszamy...

słuchacz otrzymuje legitymację, indeks, zaświadczenie o pobieraniu nauki do ZUS itp.

Uwaga nowy adres siedziby!
ul. Bułgarska 55, 60-320 Poznań

Zadzwoń 61 828-09-40