Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

You may like:

Dwuletnie szkoły policealne

Dwuletnie szkoły policealne PCE

Zdobądź zawód w 2 lata!

a

Technik usług kosmetycznych

Opis

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Nauka trwa dwa lata (cztery semestry) w trybie zaocznym. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz w trakcie edukacji możliwość przygotowania się do egzaminu zawodowego na tytuł technika usług kosmetycznych.

Cele

Celem szkoły jest kształcić tak aby absolwenci uzyskali kwalifikacje i kompetencje zawodowe umożliwiające prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie usług kosmetycznych. Przygotowanie teoretyczne i nabyte umiejętności pozwolą na nowoczesne funkcjonowanie na obszarach specyficznego i rozwojowego rynku pracy oraz na systematyczny rozwój zawodowy. Ofertę edukacyjną na tym kierunku wzbogaca wiedza z interesującego zakresu medyczno kosmetycznego. W trakcie cyklu kształcenia przeprowadza się bieżące szkolenia dla słuchaczy szkoły policealnej uzupełniające wiedzę zawodową, każde szkolenie zakończone jest wydaniem certyfikatu.

Przedmioty

Wykładane przedmioty w zakresie kształcenia zawodowego teoretycznego i praktycznego to m.in.: podstawy anatomiczno-dermatologiczne, kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca z wykonywaniem zabiegów praktycznych w pracowni szkolnej.

Ogólne warunki przyjęcia
 • wykształcenie średnie
 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki
 • dwie fotografie
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • wypełniony kwestionariusz osobowy
 • opłata wpisowa – 50 zł
Opłaty
 • czesne miesięczne – 200 zł
a

Technik farmaceutyczny

Opis

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej , nauka trwa dwa i pół roku (pięć semestrów), podbudowa programowa – szkoła dająca wykształcenie średnie, przy przyjęciu nie jest wymagana matura. Absolwenci kierunku technik farmaceutyczny uzyskują wysokie kwalifikacje zawodowe, które umożliwiają zaistnienie na rynku pracy lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Cele

W wyniku kształcenia zdobywa się m.in. umiejętności klasyfikowania leków, stosowania nazw międzynarodowych i handlowych leków, przedstawiania właściwości farmakologicznych stosowanych produktów leczniczych w zakresie działania czy przeciwwskazań, posługiwania się polskim i łacińskim nazewnictwem surowców i preparatów, a także charakteryzować produkty zielarskie i środki naturalne stosowane w lecznictwie i profilaktyce.
Kształcenie pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu wydawania leków na receptę lekarską, informowania pacjenta o wydanym leku, sposobie dawkowania i przechowywania. Zakończenie edukacji jest związane z uzyskaniem świadectwa szkoły policealnej, a realizowany tok edukacji umożliwia przygotowanie do egzaminu zawodowego na tytuł technika farmaceutycznego.

Przedmioty

Wykładane przedmioty to m.in. farmakognozja, technologia postaci leków, analiza leków, działalność gospodarcza w ochronie zdrowia.

Ogólne warunki przyjęcia
 • wykształcenie średnie
 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki
 • dwie fotografie
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • wypełniony kwestionariusz osobowy
 • opłata wpisowa – 50 zł
Opłaty
 • czesne miesięczne – 200zł
a

Technik masażysta

Opis

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nauka trwa dwa lata (cztery semestry), absolwenci tego kierunku zostają wyposażeni w szeroką wiedzę z zakresu nauk medycznych i humanistycznych, umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów z pacjentem oraz wykonywania masażu, w tym klasycznego w profilaktyce i leczeniu.

Cele

Absolwent kierunku technik masażysta jest przygotowany do wykonywania masażu klasycznego i segmentalnego, drenażu limfatycznego, masażu metodą Schantala, wykonywania masażu sportowego i kosmetycznego. Zdobyta wiedza i nabyte umiejętności umożliwiają stosowanie różnych technik i metod masażu w zależności od zaleceń lekarza, typu schorzenia, stanu pacjenta, obserwowanie i ocenianie reakcji pacjenta na stosowane zabiegi oraz modyfikowania przyjętych technik masażu. Miejscami zatrudnienia dla technika masażysty są: zespoły rehabilitacyjne szpitali i klinik, lecznictwo uzdrowiskowe, gabinety i przychodnie rehabilitacyjne, gabinety odnowy biologicznej, domy pomocy społecznej oraz obiekty sportowe i rekreacyjne. Działalność zawodowa technika masażysty ma na celu utrzymanie sprawności organizmu zarówno dzieci jak i osób dorosłych, stosowanie masażu leczniczego, profilaktycznego, a także pielęgnującego zdrowie oraz urodę.

Przedmioty

Zakończenie edukacji jest finalizowane uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a realizowana edukacja umożliwia przygotowanie do egzaminu zawodowego na tytuł technika masażysty.
Wykładane przedmioty to m. in.: teoretyczne podstawy masażu, anatomia z fizjologią, zarys fizjoterapii, wybrane zagadnienia kliniczne oraz przedmioty w kształceniu zawodowym z zakresu pracowni masażu.

Ogólne warunki przyjęcia
 • wykształcenie średnie
 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki
 • dwie fotografie
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • wypełniony kwestionariusz osobowy
 • opłata wpisowa – 50 zł
Opłaty
 • czesne miesięczne – 200 zł
f

Terapeuta zajęciowy

Opis

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Nauka trwa 2 lata (cztery semestry). Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a edukacja umożliwia przygotowanie do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Cele

Wynikiem pracy terapeuty zajęciowego jest aktywizowanie swojego podopiecznego poprzez stosowanie określonych rodzajów metod i technik terapii zajęciowej, planowanie i prowadzenie terapii grupowej i indywidualnej w pracowniach terapii zajęciowe. Absolwent potrafi organizować stanowiska pracy dla podopiecznych, organizować i prowadzić imprezy towarzyskie, wycieczki, zajęcia sportowe i rekreacyjne, wykonywać podstawowe prace z zakresu krawiectwa, dziewiarstwa, zajęć plastyczno-malarskich, obróbki różnych materiałów, prowadzić trening kulinarny, czy też udzielić pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Absolwent uzyskuje umiejętność prowadzenia zajęć integracyjnych i treningu komunikacji interpersonalnej, współdziałania z zespołem opiekuńczo-rehabilitacyjnym, planowania programu terapii, promowania zdrowia i higieny osobistej, łagodzenia skutków choroby. Miejsca zatrudnienia terapeuty zajęciowego: sanatoria, oddziały szpitalne, w tym rehabilitacyjne, domy pomocy społecznej, domy środowiskowe, dzienne domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, warsztaty terapii zajęciowej. Istotą terapii zajęciowej jest „leczenie przez działanie”.

Przedmioty

Wykładane przedmioty to m.in.: podstawy terapii zajęciowej, planowanie i organizacja terapii zajęciowej, prowadzenie terapii zajęciowej, język migowy, podstawy psychologii i pedagogiki, zarys anatomii i fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy.

Ogólne warunki przyjęcia
 • wykształcenie średnie
 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki
 • dwie fotografie
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • wypełniony kwestionariusz osobowy
 • opłata wpisowa – 50 zł
Opłaty
 • czesne miesięczne – 200 zł
grid-home-slider-1

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Opis

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Nauka trwa 1,5 roku (trzy semestry), prowadzona jest w trybie zaocznym, absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej a proces kształcenia umożliwia przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (tytuł technika).

Cele

Absolwent w wyniku realizowanego kształcenia uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu sporządzania bieżących i okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem norm i przepisów, rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w zakładzie pracy. Identyfikacji zagrożeń oraz oceny i redukcji ryzyka zawodowego występującego w środowisku pracy, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków a także sporządzania dokumentacji powypadkowej oraz formułowania odpowiednich wniosków profilaktycznych, prowadzenia rejestru i przechowywania dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, doradztwa w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przedmioty

Kształcenie obejmuje zakres m.in.: ergonomii i fizjologii pracy, prawnej ochrony pracy, analizy i oceny zagrożeń, ochrony naturalnego środowiska, przepisów przeciwpożarowych, toksykologii, podstaw psychologii i socjologii, sporządzania dokumentacji.

Ogólne warunki przyjęcia
 • wykształcenie średnie
 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki
 • dwie fotografie
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • wypełniony kwestionariusz osobowy
 • opłata wpisowa – 50 zł
Opłaty
 • czesne miesięczne – 200 zł
m

Technik administracji

Opis

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Nauka trwa dwa lata (cztery semestry) w trybie zaocznym. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a w procesie kształcenia zostają przygotowani do egzaminu z przygotowania zawodowego (tytuł technika).

Cele

Zawód technika administracji umożliwia funkcjonowanie zawodowe m.in. w obszarach administracji rządowej i samorządowej, szeroko ujętej przedsiębiorczości oraz fundacjach i stowarzyszeniach, jest to zawód stabilny i atrakcyjny na współczesnym rynku pracy. Absolwent w realizowanym procesie kształcenia uzyska wiedzę i umiejętności z zakresu interpretowania i stosowania przepisów prawa, załatwiania indywidualnych spraw administracyjnych, przygotowania projektów umów cywilnoprawnych i innych dokumentów, nauczy się interpretować podstawowe pojęcia i zjawiska ekonomiczne, posługiwania się dokumentacją księgową. Prawidłowego przechowywania akt zgodnie z obowiązującymi przepisami, organizowania pracy własnej i w zespołach, sporządzania harmonogramów prac, przygotowania organizowania narad i zebrań, prawidłowego prowadzenia korespondencji, redagowania tekstów, prawidłowego przyjmowania i segregowania dokumentów. Organizowania pracy biurowej.

Przedmioty

Wykładane przedmioty obejmują zakres nauki o państwie i prawie, prawa cywilnego, gospodarczego, pracy i ubezpieczeń, finansów publicznych, psychologii i socjologii oraz techniki i organizacji pracy biurowej.

Ogólne warunki przyjęcia
 • wykształcenie średnie
 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki
 • dwie fotografie
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • wypełniony kwestionariusz osobowy
 • opłata wpisowa – 50 zł
Opłaty
 • czesne miesięczne – 200 zł
front-view-guard-men-team-work_Easy-Resize.com

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Opis

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nauka trwa dwa lata (cztery semestry), absolwenci tego kierunku zostają wyposażeni w szeroką wiedzę zarówno teoretyczną dotyczącą ochrony, technik i modeli jak i praktyczną z zakresu samoobrony i technik interwencyjnych. W toku nauki przeprowadzane są również zajęcia szkoleniowe na strzelnicy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a proces kształcenia umożliwia przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (tytuł technika).

Cele

Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu ochrony osób i mienia, konwojowania i ochrona transportowanego mienia, zapewniania ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, samoobrony i technik interwencyjnych, zabezpieczenia imprez masowych, BHP, pierwszej pomocy przedmedycznej.

Przedmioty

Zakończenie edukacji jest finalizowane uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły policealnej, a realizowana edukacja umożliwia przygotowanie do egzaminu zawodowego na tytuł technika masażysty.
Wykładane przedmioty obejmują zakres nauki o ochronie osób i mienia, konwojowaniu, ochronie transportowanego mienia, samoobronie, technikach interwencyjnych, zabezpieczaniu imprez masowych.

Ogólne warunki przyjęcia
 • wykształcenie średnie
 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki
 • dwie fotografie
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • wypełniony kwestionariusz osobowy
 • opłata wpisowa – 50 zł
Opłaty
 • czesne miesięczne – 200 zł

Zdobądź dobry zawód. Znadź pracę po ukończeniu szkoły!

Zapisz się już teraz!

User registration

You don't have permission to register

Reset Password